Deputy Director of Design Management

#19743

Company Info


Hr2b's client

Our Client formerly recognized as Construction Company Limited.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Designing
Industry
Real estate - Property
Consultant
Luong Thi My Hanh
Luong Thi My Hanh
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 864
- Xây dựng, phát triển, thực hiện kế hoạch chiến lược trung và dài hạn cho khối đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển trung và dài hạn của công ty.

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thiết kế hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu chung của khối theo định hướng mục tiêu chung của công ty

- Quản lý, giám sát, theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch nhằm đưa ra các hướng xử lý và giải pháp kịp thời để hoàn thành kế hoạch hoặc khắc phục hậu quả

- Xây dựng hệ thống chính sách, qui định, qui trình, thủ tục qui trình thiết kế, tiếp nhận dự án nhằm nâng cao năng suất làm việc và đảm bảo sự tuân thủ các qui định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích và đánh giá thông tin nhằm đưa ra giải pháp tối ưu/khắc phục/ giảm thiểu rũi ro cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thực triển khai thực hiện thiết kế qui hoạch

- Xây dựng và kiểm soát ngân sách và chi phí thực hiện kế hoạch hàng năm đảm bảo tính hiệu quả về mặt chi phí cho công ty.

- Hỗ trợ, phối hợp với các Khối Pháp Lý Công Vụ, phòng R&D, Khối Quản Lý Dự án và Xây dựng, Khối Phát Triển Kinh Doanh và Marketing đảm bảo hồ sơ dự án được phê duyệt đúng tiến độ, lợi nhuận của công ty và sự hài long của khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng và các đối tác nhà thầu nhằm cập nhật các thay đổi liên quan đến quản lý thiết kế, kiến trúc và hiệu quả trong công tác đấu thầu.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa đủ năng lực thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kiến trúc.

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực quản lý thiết kế qui hoạch, kiến trúc.

- Kiến thức tổng quát về phát triển đô thị

- Kiến thức chuyên sâu về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

- Kiến thức về các nguyên tắc quản lý nhân sự và quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực chủ
yếu bao gồm tài chính và nhân sự, kiến thức lãnh đạo đội ngũ, và điều phối công việc và nguồn lực;

- Kiến thức về các nguyên tắc lập dự án khả thi cho dự án đô thị hay một hạng mục thiết kế cụ thể

- Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật có liên quan.

- Có khả năng sáng tạo và áp dụng khoa học kỹ thuật trong thực tế công việc, để quản lý thiết kế các dạng công trình khác nhau

- Khả năng vận dụng sự hiểu biết về cấu trúc, chức năng, thủ tục, và điều lệ của tổ chức để giải quyết các vấn đề

- Kỹ năng lập luận, phân tích, chọn lựa các giải pháp nhằm đưa đến các quyết định hay phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả

- Kỹ năng lãnh đạo, giám sát, hướng dẫn nhân viên

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Mẫn cán, trung thực.

- Có óc sáng tạo, nhạy bén.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Luong Thi My Hanh at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 864Share on network
Top page